Media Enquiries

Please contact Ms Fan Xinhe:

xhfan@europeanchamber.com.cn

+86 (10) 6462 2066 ext. 35